Om vekststudiene

Oppdatert kunnskap om vekst og vektutvikling er viktig for alt helsearbeid med barn og unge – det være seg for å følge opp det enkelte barnet, men også for å følge trender i barnebefolkningen. Barns vekst og utvikling er avhengig av arv og miljø. Norske barn har blitt gradvis lengre de siste hundre år, noe som bl.a. gjenspeiler bedre trivsel, forbedret ernæring og færre infeksjoner. De siste 20-30 årene har også vekten hos eldre barn og voksne økt.

 

Vekststudien i Bergen 1:

Vekststudien i Bergen 1 er et forskningsprosjekt som ble startet i 2003 og som blant annet har til hensikten å kartlegge og beskrive vekst- og vektutviklingen til norske barn. Det er samlet inn data fra over 8000 barn i alderen 0-19 år som er målt på helsestasjoner, barnehager og skoler i Bergen kommune. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her.

Vekstkurver:

Det er utarbeidet nye vekstkurver for norske barn i alderen 0-19 år med utgangspunkt i datamaterialet fra Vekststudien i Bergen 1 og Medisinsk fødselsregister. Kurvene er anbefalt av Helsedirektoratet for bruk i Norge (Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten (2011), IS-1736). Norske skolebarn er høyere i dag enn det tidligere vekstreferanser viser. Vekt i forhold til høyde har også økt. Du kan lese mer om kurvene her og laste dem ned her.

Vekststudien i Bergen 2:

I 2003-6 gjennomførte vi «Vekststudien i Bergen 1» som gjorde det mulig å tegne vekstkurver som er brukt i hele landet. Datainnsamlingen til Vekststudien i Bergen 2, en studie for å utforske pubertetsutviklingen til norske barn, ble utført i perioden januar – juni 2016. Kunnskap om pubertetsutviklingen blant norske barn er svært begrenset, noe som er problematisk når en skal vurdere om et barn har for tidlig eller har for sen utvikling (da trenger vi informasjon om hva som er normalt). I andre land, for eksempel Danmark og USA, har en de siste årene funnet tegn på at pubertetsutviklingen kommer tidligere nå enn før. Det er uklart hva dette skyldes. Det er mulig at barn går tidligere i pubertet pga endret kroppssammensetning (økt fettvev) eller stoffer i omgivelsene (såkalte hormonhermere) som kan påvirke utviklingen. Tidlig pubertetsutvikling kan være uheldig og øke risikoen for overvekt og høyt kolesterol senere i livet. I tillegg har noen studier vist assosiasjon mellom for tidlig pubertet og enkelte kreftformer. Hensikten med studien er derfor å kartlegge normal pubertetsutvikling hos norske barn ved å vurdere vekst og utvikling, måling av hormoner i blod og spytt og kartlegge de genene som er involvert. Vi ønsker også å skaffe gode objektive mål på denne utviklingen ved hjelp av ultralyd. I tillegg vil en undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen med vurdering av kroppssammensetning og forekomsten av hormonhermere i kroppen.

Høyde, vekt og mageomfang ble målt hos alle barn og ungdommen som ble inkludert i studien. Undersøkelsene ble utført på tilfeldige utvalgte skoler i Bergen kommune. En kvinnelig sykepleier målte størrelsen av brystkjertlene med ultralyd hos jentene og en mannlig sykepleier radiograf målte størrelsen av testiklene hos guttene, også med ultralyd, og utvikling av kjønnshår ble registrert. En ble godt dekket til under undersøkelsen. I tillegg ble kroppssammensetningen målt med bioimpetanse, et utstyr som måler hvor mye muskler, knokler og fett det er i kroppen. I etterkant av dette ble det tatt blodprøve og spyttprøve for foreldre/foresatte fylte ut et spørreskjema.

To PhD-kandidater arbeider med datamaterialet og første artiklene vil bli publisert i 2018.